Provozní řád

Název provozovny:
Galaxie fitness

Adresa:
Rokycanova 483/17, 415 01 Teplice

Provozovatel:
Lenka Fiedlerová, se sídlem Štrbice 63, 415 01 Teplice, IČ:07665733

Provozní doba:
aktuální provozní doba je umístěna na dveřích u hlavního vstupu

Odpovědná osoba:
Lenka Fiedlerová

Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem fitness a jeho klienty.

Klientem pro účely tohoto provozního řádu, se rozumí fyzická osoba, které byl vstupu do fitness umožněn na základě uhrazeného vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky (dále také jen „klient“).

Službami poskytovanými fitness se rozumí poskytování prostorů a zařízení fitness ke cvičení, organizování různých druhů cvičení.

Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem fitness, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci fitness a řídit se tímto provozním řádem.

Během provozu fitness je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených fitnessem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou fitness doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou fitness konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb fitness, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník. Pokud si ručník zapomene, je k zapůjčení za poplatek na recepci.

Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné nese plnou zodpovědnost návštěvník, je možné si je po dobu návštěvy fitness centra uzamknout do skříňky nebo po domluvě odložit na recepci.

V případě zakoupení tzv. permanentní vstupenky dle aktuální nabídky fitness obdrží klient zdarma kartu, která mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Karta je majetkem fitnessu a je zapůjčena klientovi, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. V případě ztráty či poškození karty je klient povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady na pořízení nové karty.
V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.

Ve fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fitness opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z fitness centra bez náhrady vyvedeny. Osoby mladší 15ti let se smí pohybovat v areálu fitness centra pouze s písemným souhlasem rodičů a ti nesou veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléci ještě v době provozní doby.

V prostorách fitness centra je umístěn kamerový systém a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachováním lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientů a k ochraně majetku.

Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.

V prostorách fitness centra mohou trénovat pouze osoby, které mají dohodu s provozovatelem Galaxie fitness.


Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách fitness centra. Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 10. 8.2020